A program adatai – a száraz tények:
Erasmus+
Együttműködés az innováció előmozdítása és a jó gyakorlatok cseréje érdekében
Stratégiai partnerségek
A projekt fő célja: innováció
Szerződésszám: 2018-1-DE02-KA204-005122
Projekt címe: European Peer Counselor Training in Accessible Tourism
Rövid név: Peer-AcT
Időtartam: 2018.11.01. – 2021.08.31.  34 hónap

Előzmények amiért elindultunk:
Az olyan előírások, mint az egész életen át tartó tanulás európai programjainak célkitűzései, az ENSZ-egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogainak védelméről, vagy az EU 2020.évi fogyatékosságügyi stratégiája teszik lehetővé a sajátos nevelési igényű személyek  egyenlőbb részvételét a felnőttoktatási tevékenységekben, melyekben maguk is akár oktatóként vehetnek részt. 

Az uniós fogyatékosságügyi stratégia megköveteli az idegenforgalmi kínálatok és úticélok akadálymentességét és általában az akadálymentes utazás lehetőségét is. Sajnos azonban a legtöbb turisztikai desztinációban alig néhány létesítmény akadálymentes, nincs akadálymentes teljes szolgáltatási lánc, és csak kevés turisztikai alkalmazott rendelkezik megfelelő tudatossággal és készségekkel az inkluzív turizmushoz. Ráadásul a meglévő képzési programokban kevés fogyatékossággal élő vesz részt. Némely európai országban és úticélnál előrelépés történt, de ez nem elegendő ahhoz, hogy az ENSZ-egyezmény és az európai akadálymentes turisztikai stratégiák követelményeinek megfeleljen.

A fent említett stratégiák végrehajtásának kulcsa a döntéshozók és a munkavállalók sokkal jobb minőségű KÉPZÉSE. A legfőbb elv a társadalmi inklúzióban az, hogy a fogyatékossággal élők saját érdekeik szakértőjeként vegyenek részt minden releváns témában, tevékenységben és folyamatban.

Ezért a projektnek két fő célcsoportja volt a képzési tevékenységekben:
1. egyrészt a fogyatékossággal élők mint sorstársi tanácsadók,
2. másrészt a központi döntéshozók, a magán- és közintézmények alkalmazottai, és a turizmus és a szabadidős ipar cégei.

Hat partner Németországból, Magyarországról, Olaszországból, Spanyolországból és Horvátországból dolgozott ki és valósított meg e projektben egy innovatív módszertant a fogyatékossággal élő emberek felnőttoktatóként való képzésére az akadálymentes turizmus témában. 

Fő tevékenységek voltak: 

 1. Módszertan kidolgozása a sorstársi tanácsadásra akadálymentes turizmusban. Angol nyelven, a rövidebb változat minden partnerország nyelvén elérhető.
 2. Tanácsadó és tréning módszertan, valamint tanterv kidolgozása sorstársi tanácsadók képzésére. Angol és az 5 partnerország nyelvén elérhető. Összesen 11 kurzust tartottunk a projekt idő alatt 59 résztvevővel. 
 3. 5 regionális tréningközpont létrehozása, ehhez módszertan kidolgozása angolul és az 5 partnerország nyelvén. 6 tréninget tartottak a Peer-AcT trénerek turizmus szakértőknek.
 4. Tréningkurzus kidolgozása az akadálymentes turizmus iránt érdeklődő szakembereknek. Angol és az 5 partnerország nyelvén elérhető. 5 pilot kurzust tartottunk meg. 
 5. E-learning kurzus kidolgozása oktatóanyagokkal és 10 saját gyártású videóval. Angol és az 5 partnerország nyelvén elérhető Moodle alkalmazáson keresztül. A Laya platformon keresztül feliratokkal, jelnyelven és könnyen érthető nyelven is hozzáférhető. Használatát angol és német nyelven olvasható kézikönyv segíti. 
 6. Marketing és projekt megvalósulási összefoglaló kézikönyv kidolgozása. Angol és az 5 partnerország nyelvén elérhető. 

Mit értünk el?
– az öt partnerországban összesen 63 fogyatékossággal élő embert képeztünk ki Peer-AcT tanácsadóvá.
– 46 Peer-AcT tréner és turizmus szakértő részesült képzésben a képzőközpontokban az akadálymentes turizmusból.
– az idegenforgalmi ágazat 41 szereplője vett részt inkluzív és akadálymentes turizmus Peer-AcT tanfolyamokon.
– 7 multiplikátor rendezvényt tartottunk fogyatékossággal élőknek 68 résztvevővel, 5 multiplikátor rendezvényt turizmus szakértőknek 85 résztvevővel,
– 6 nemzetközi találkozót és study tourt tartottunk
– egy közbeeső konferenciát tartottunk Magyarországon/Orfűn, és egy zárókonferenciát Olaszországban/Bossolascoban
– 6 hírlevelet küldtünk ki, és egy projekt brossúrát készítettünk angol és az 5 partnerország nyelvén

A projekt által kínált innováció (mert mindig ez a lényeg):
– Egyrészt fogyatékossággal élők mint szakértők bevonása a projekt minden szintjén abból a célból, hogy őket akadálymentes turizmus trénerekké képezzük. Ezzel igényt támasszunk arra, hogy ők a saját maguk képviseletében vegyenek részt az ENSZ egyezmény őket érintő ügyeiben
– A második újítás a fogyatékossággal élő szakértői és turisztikai szakértők vegyes csoportjainak kialakítása, akik együtt fednek le olyan szükséges tudást, melyeket az akadálymentes turizmus képzésben és fejlesztésében használni kell
– Ingyenes módszertant bocsátunk rendelkezésre az akadálymentes turizmusban sorstársi tanácsadáshoz és mentoráláshoz, és 3 inkluzív tréningkurzust biztosítunk kézikönyvekkel, E-learning lehetőséggel fogyatékossággal élőknek és épeknek egyaránt.

A projekt eredményeit folyamatosan széles körben tettük közzé: civil szervezetek, regionális és nemzeti hatóságok, európai ügynökségek és hálózatok számára, weboldalunkon, a közösségi médián, hírlevelekben és a sajtón keresztül.
A projektpartnerek helyszíneiken nyilvános workshopokat tartottak az érdekelt felek számára, valamint két konferenciát is szerveztünk a projekt eredményeiről és tevékenységeiről tájékoztatás céljából. 

A projekt legfontosabb hosszútávú hatásai:
– a fogyatékossággal élő emberek egyenrangú részvételének erősítése sorstársi szakértőként és felnőttoktatóként
– a döntéshozók, turizmus és szabadidős tevékenységek dolgozóinak nagyobb tudatossága, képességeik és tudásuk növelése, újfajta gondolkodásmódjuk erősítése
–  a sorstársi szakértők európai kooperációjának és tapasztalatcseréjének elősegítése
Indirekt:
– a turisztikai desztinációk akadálymentességének növelése
– úgy nevezett akadálymentes szolgáltatási láncok létrehozásának elindítása

Partnerek a projektben:
Verein zur sozialen und beruflichen Integration e.V. – Németország
KOPF, HAND und FUSS gemeinnützige Gesellschaft für Bildung mbH – Németország
Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero – Olaszország
Unione Montana Alta Langa – Olaszország
Udruga za kreativni razvoj Slap – Horvátország
Asociación para el Estudio y Promoción del Bienestar Social – Spanyolország
Zöld-Aktív Szociális Szövetkezet – Magyarország
Pécsi Tudományegyetem – Magyarország
People First Egyesület Pécs – Magyarország

A projekt fenntarthatósága:
63 kiképzett Peer-AcT tréner fogja a továbbiakban hasznosítani kompetenciáit felnőttoktatóként fő- vagy részmunkaidőben, saját személyiségük fejlődését is lehetővé téve mint fogyatékossággal élő személyek. Új foglalkozást is találhatnak, mint időközben pl. Erfurtban foglalkoztatás az inkluzív lakhatással vonatkozó tanácsadási projektben, Pécsen a Rejtett város akadálymentes városi túrában túravezetőként vagy a BeFogadó közösségi térben akadálymentes turizmus sorstársi tanácsadóként, vagy Bossolascoban foglalkoztatás a városi turisztikai irodában.
A Peer-AcT kézikönyvben közzétett iránymutatások és marketingtervek által a Peer-AcT partnerek és követők helyi tréningközpontokat hozhatnak létre, személyes és E-learning kurzusokat tarthatnak fogyatékossággal élőknek és turisztikai szakembereknek az akadálymentes turizmus témában.

Minket, a People First Egyesületet megtalálsz ezentúl a BeFogadó közösségi terünkben, ahol havonta rendszeresen tartanak tanácsadást képzett Peer-AcT tanácsadóink az akadálymentes turizmusról.
Itt olvashatsz a BeFogadóról többet: https://peoplefirst.hu/befogado/
Itt érhetsz el minket: pfpecs@gmail.com 

A Peer-AcT projekt weboldalán mindent megtalálsz magyarul is: http://peeract.eu/Szerző: Pataki Veronika Bejegyzés időpontja: 

The Peer-AcT project completed …..to those who think so, because we will continue!

Leave a reply

Program information – the dry facts:
Erasmus+
Cooperation to promote innovation and exchange good practices
Strategic partnerships
The main objective of the project: innovation
Contract Number: 2018-1-DE02-KA204-005122
Project title: European Peer Counselor Training in Accessible Tourism
Short name: Peer-AcT
Duration: 01.11.2018 – 31.08.2021  34 months

History of what we started:
Regulations such as the objectives of European lifelong learning programmes, the UN Convention on the protection of the rights of people with disabilities, or the EU Disability Strategy 2020 allow for a more equal participation of persons with special educational needs in adult education activities, in which they themselves may even participate as educators. 

The EU Disability Strategy requires accessibility of tourist offers and destinations and the possibility of accessible travel in general. Unfortunately in most tourist destinations only a few facilities are barrier-free, there is no barrier-free entire service chain, and only a small number of tourism employees have the right awareness and skills for inclusive tourism. In addition, only a few people with disabilities participate in existing training programmes. Progress has been made in some European countries and destinations, but this is not enough to meet the requirements of the UN Convention and European accessible tourism strategies.

The key to implementing the above-mentioned strategies is the much better quality TRAINING of decision-makers and employees. The main principle in social inclusion is that persons with disabilities should participate as experts in their own interests in all relevant topics, activities and processes.

Therefore, the project had two main target groups in training activities:
1. on the one hand, people with disabilities as peer-to-peer advisors,
2. on the other hand, employees of central decision-makers, private and public institutions and companies in the tourism and leisure industries.

Six partners from Germany, Hungary, Italy, Spain and Croatia have developed and implemented an innovative methodology for training of people with disabilities as adult educators on accessible tourism.

The main activities were: 

 1. Developing a methodology for peer counseling in accessible tourism. In English, the shorter version is available in all partner countries.
 2. Development of a counseling and training methodology and a curriculum for the training of peer counselors. Available in English and 5 partner countries. We held a total of 11 courses during the project with 59 participants.
 3. Establishment of 5 regional training centres, developing a methodology in English and in the languages of the 5 partner countries. 6 training sessions were held by Peer-AcT trainers for tourism experts.
 4. Develop a training course for professionals interested in accessible tourism. Available in English and 5 partner countries. We have 5 pilot courses. 
 5. Develop an E-learning course with tutorials and 10 self-produced videos. Available in English and 5 partner countries via Moodle app.  Through the Laya Platform it is available in subtitles, sign language and easy-to-understand language. This is supported by a manual in English and German.
 6. Development of a marketing and project implementation summary manual. Available in English and 5 partner countries. 

What have we achieved?
– We have trained a total of 63 people with disabilities in the five partner countries to become Peer-AcT consultants.
– 46 Peer-AcT trainers and tourism experts have received training in accessible tourism in the Training centres
– 41 representatives in the tourism sector participated in inclusive and accessible tourism Peer-AcT courses.
– We held 7 multiplier events for people with disabilities with 68 participants, 5 multiplier events for tourism experts with 85 participants,
– We held 6 international meetings and study tours
– we held an intermediate conference in Hungary/Orfű and a final conference in Bossolasco, Italy
– We sent out 6 newsletters and created a project brochure in English and 5 partner countries

The innovation offered by the project (because that’s always the point):
– On the one hand, the involvement of people with disabilities as experts at all levels of the project with the aim of training them as accessible tourism trainers. In doing so, we are making a claim that they should be involved in the UN convention’s affairs concerning them on their own behalf.
– The second innovation is the formation of a mixed group of disabled experts and tourism experts, who together cover the necessary knowledge to be used in the training and development of accessible tourism.
– We provide a free methodology for peer-to-peer counselling and mentoring in accessible tourism, and we provide 3 inclusive training courses with manuals, E-learning opportunities for people with disabilities and for able bodied people.

The results of the project have been continuously widely published: for NGOs, regional and national authorities, European agencies and networks, through our website, social media, newsletters and the press.
The project partners held public workshops for stakeholders at their locations and organized two conferences to inform them about the results and activities of the project. 

The most important long-term effects of the project are:
– strengthening the equal participation of people with disabilities as peer experts and adult educators
– raising awareness, skills and knowledge of decision-makers, tourism and leisure workers, and strengthening their new way of thinking
– facilitating the european cooperation and exchange of experience between peer experts
Indirect:
– increasing accessibility to tourist destinations
– start creating so-called barrier-free service chains

Partners in the project:
Verein zur sozialen und beruflichen Integration e.V. – Germany
KOPF, HAND und FUSS gemeinnützige Gesellschaft für Bildung mbH – Germany
Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero – Italy
Unione Montana Alta Langa – Italy
Udruga za kreativni razvoj Slap – Croatia
Asociación para el Estudio y Promoción del Bienestar Social – Spain
Zöld-Aktív Szociális Szövetkezet – Hungary
Pécsi Tudományegyetem – Hungary
People First Egyesület Pécs – Hungary

Sustainability of the project:
63 trained Peer-AcT trainers will continue to use their competencies as adult trainers on a main or part-time role, enabling them to develop their own personalities as persons with disabilities. They can also find new occupations, such as employment in Erfurt in the advice project on inclusive housing, in Pécs in the Hidden City accessible city tour as a tour guide, or in the InnClusive Community Space as a barrier-free tourism peer-advisor, or in Bossolasco employment in the city tourist office.
Through guidelines and marketing plans published in the Peer-AcT handbook, Peer-AcT partners and followers can set up local training centers, hold personal and E-learning courses for people with disabilities and tourism professionals on accessible tourism.

You can find us, the People First Association, in our InnClusive Community Space, where our trained Peer-AcT consultants regularly provide advice on accessible tourism every month.
You can read more about the InnClusive Community Space here: https://peoplefirst.hu/en/befogado/
You can reach us here: pfpecs@gmail.com

You can find everything on the Peer-AcT project website: http://peeract.eu/This entry was posted on  by Pataki Veronika.